Letošní Řád Elišky Přemyslovny si odneslo 21 žen

24.09.2016 09:19

Celkem 21 žen bylo oceněno Řádem Elišky Přemyslovny v rámci druhého ročníku slavnostního předávání konaném v pátek v Poslanecké sněmovně. Řády předal prezident Nadačního fondu Elišky Přemyslovny Augustin Karel Andrle Sylor.

Slavnostním dopolednem provázela moderátorka Naděžda Hávová, a tak jako minulý rok jej provázely slzy oceněných. Řády byly předány významným ženám působícím v oblasti charity, kultury, zdravotnictví a nebo se nějakým dalším způsobem zasloužily o společnostPříjemnou atmosféru dotvářela hra na harfu Simony Voříškové a kytara Miroslava Baldrycha  

  

 

Seznam oceněných:  

val

Mgr. Kateřina Valachová PhD.

Paní ministryně školství  Kateřina Valachová na rozdíl od svých předchůdců nenechala hladovět tisíce žáků základních škol a vyčlenila 30 milionů korun z rozpočtu Ministerstva na úhradu obědů pro děti, jejichž rodiče si nemohou oběd dovolit, a výrazně tím pomohla k začlenění těchto dětí do kolektivu.  Paní ministryně mimo další záslužnou činnost během výkonu své funkce také povýšila plaveckou výuku jako součást povinných školních osnov, díky čemuž se od roku 2017 naučí plavat tisíce dětí, jejichž rodiče dříve neměli prostředky na úhradu výuky plavání. Paní ministryně se rovněž angažovala ve věci propagace Elišky Přemyslovny, když se zapojila do hledání umístění a financování pro sousoší Elišky Přemyslovny a Karla IV. Paní ministryně také připravila převratnou a spravedlivější změnu financování všech typů škol kromě vysokých,  a to přechod z normativu na žáka na typ financování, v němž nese prioritu rozsah vzdělání.

 plchovaa

Marie Plchová

Paní Marie Plchová pracuje v Domově pro seniory již 37 let. Nastoupila jako všeobecná sestra a od roku 2007 pracuje jako vedoucí zdravotního úseku. Jejím životním krédem byl a je vždy spokojený senior. Obětavost, empatie a pomoc seniorům je nedílnou součástí jejího celoživotního vysokého pracovního nasazení. Po celou dobu svého působení v Domově pro seniory Chvalkov v Jihočeském kraji se snaží, aby klienti důstojně a spokojeně prožili každou chvilku svého života. Vytváří pro klienty domov, který je opravdovým domovem.

huskovaa

Marie Husková

Přestože je paní Marie Husková již dávno v důchodu, nepřetržitě od roku 1997 pracuje pro  Charitu Zlín, konkrétně pak pro středisko Charitní ošetřovatelská služba Zlín. Ve službě se věnuje potřebným lidem, zejména seniorům a lidem po úrazu. Aktivně spolupracuje se Sdružením pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách při pobytových programech. Podle její nadřízené vyniká paní Husková velkou oblíbeností mezi klienty je nepřehlédnutelná a její vystupování je vždy skromné, avšak precizní. Svou pozitivní energií a účelnou intenzivní prací dopomohla k maximálnímu možnému obnovení pohybových schopností a návratu zpět do života a společnosti mnoha pacientům.

synková

Marie Synková 

Paní Marie Synková byla od roku 1959 členkou oblastního sdružení Červeného kříže  v Ústí nad Orlicí a V 80. letech jeho předsedkyní. V září 2011 utrpěla těžký úraz, ale díky své houževnatosti a pevné vůli se mohla od dubna 2012 zase věnovat své záslužné činnosti v Červeném kříži.

kaplanova

Iva Kaplanová

Paní Iva Kaplanová je ředitelkou obecně prospěšné společnosti Šťastný domov, která pracuje s mentálně a fyzicky postiženými lidmi a pomáhá jim nalézt vlastní cestu a svoji hodnotu. Společnost provozuje dům pro pěstounskou péči v Líšnici, několik chráněných dílen se zaměřením na chov zvířat a včelařství. Paní Kaplanová si původně brala na ustájení jen týrané a přestárlé koně a dnes má dispozici 36 koní pro hipoterapii, která prokazatelně zlepšuje zdravotní stav mentálně a fyzicky postiženým. Paní Kaplanová má sama 8 dětí, z čehož jsou 4 adoptované. Na svém statku zaměstnává výhradně lidi ze sociálního Ústavu v Žampachu a přísně dbá na to, aby se cítili jako v rodinném kruhu.

kupková

Libuše Kupková 

Paní Libuše Kupková po absolvování pražské konzervatoře v sedmdesátých letech min. století měla jako mimořádný interpretační talent namířeno na koncertní jeviště. Životní zvraty ji ale přivedly do Základní umělecké školy nejprve v Hradci Králové, později v moravském Vyškově. Veškerou svoji energii proto zaměřila na uměleckou výchovu nové generace a objevila v sobě velký pedagogický talent. Velký počet jejich žáků pokračovalo a pokračuje v dalším hudebním vzdělávání a sklízí úspěchy na domácích i mezinárodních klavírních soutěžích.Pravidelné koncerty její klavírní třídy patří k vrcholům kulturního života okresního města. Paní Kupková vede své žáky nejen umělecky, ale také ke správnému chování a vlastenectví. Ona sama představila vyškovskému publiku sérii benefičních koncertů pro komunitní nadaci „Tři brány,“ zaměřenou na podporu uměleckých a vědeckých projektů. Paní Libuše Kupková je talentem na vyhledávání talentů.Je mimo jiné nositelkou ocenění J.A. Komenského.

parish

 Iva Parish

Paní Iva baronka Parish je zakladatelkou veřejně prospěšného nadačního fondu na podporu a ochranu kultury VERITAS ET IUS. Ten letos pořádal první ročník hudebního festivalu v Žamberku s názvem Harriet Parish. Festival uvedl 16 vyprodaných benefičních koncertů klasické hudby, které se uskutečnily v měsíci srpnu 2016 v Kostele sv. Václava, v Zámecké kapli Nanebevzetí panny Marie, v Muzeu starých strojů a v Zámeckém parku v Žamberku. Výtěžek těchto koncertů bude použit na opravu střechy kostela sv. Václava, která je v havarijním stavu.  Festival svým přesahem zvyšuje kulturní povědomí obyvatel nejen Žamberku, ale i širokého okolí.

goryczkova

Ing. Arch. Naděžda Goryczková  

Paní generální ředitelka Národního památkové ústavu Naděžda Goryczková působí ve své funkci již 8 let. Za tuto dobu se jí podařil zrekonstruovat, zachránit a rozšířit bezpočet architektonických skvostů z kulturního bohatství národa, většinou nesoucích nejvyšší označení Národní kulturní památka. Paní Goryczková se sama odborně specializuje na průzkum a obnovu památek moderní architektury. Aktivně se účastní vědeckovýzkumné činnosti, převážně se zaměřuje na průzkum a hodnocení kulturního dědictví 20. století. Je spoluautorkou několika publikací představujících památky moderní architektury zejména na Moravě a ve Slezsku i řady odborných článků, zejména s tematikou moderní architektury a industriálního dědictví. Zároveň je členkou vědecké rady ministra kultury.

vitaskova

Ing.  Alena Vitásková

Paní ředitelka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková se nebála poukázat na to, že se solární byznys v ČR vymkl kontrole a upozornila na neoprávněné čerpání dotací více než 1500 solárních elektráren, které připravily občany ČR o desítky miliard korun.Toto její hrdinské chování, kterým hájila zájmy České republiky, ji vyneslo opakovaná vyhrožování, která vyústila až ve dva pokusy o vraždu. I přes snahu o fyzickou likvidaci a se paní Vitásková nebojí, brání se soudně a dál setrvává ve  vedení ERÚ.

 

sykova

Prof. Eva Syková

Paní profesorka  Eva Syková, je významnou českou vědkyní, lékařkou a manažerkou. Těžištěm její vědecké práce je výzkum chorob mozku a míchy a výzkum kmenových buněk. Intensivně rozvíjí nový lékařský obor – regenerativní medicínu. Během svého života již nasbírala  přes dvacet nejrůznějších ocenění, z nichž za všechny jmenujme jen medaili za zásluhy, Purkyňovu medaili Akademie věd  nebo cenu České lékařské společnosti. Od října 2012 působí jako senátorka a  zasloužila se o přijetí zákona o významném dni Karla IV. a Elišky Přemyslovny v Senátu ČR.

kostalova

 PhDr. Michaela Košťálová

Historička, spisovatelka. Absolventka pražské Univerzity Karlovy a autorka mnoha publikací. Její specializaci představují zejména osudy osobností první Československé republiky. Jejím zásadním vědeckým přínosem je objev Prof. JUDr. Jana Krčmáře (1877 – 1950) – nejen jako významného ministra školství a národní osvěty, ale zejména jako zachránce starých a nejvzácnějších středověkých a novověkých sbírek Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách (sbírek dnešní Národní galerie), které svým, tzv. „Krčmářovým“ zákonem č. 127/1936 sb., jímž byly převedeny na stát a tím zabráněno jejich rozchvácení, trvale zachránil.Současně se věnuje významným českým osobnostem, jejichž pravý význam moderní historie mnohdy nespravedlivě pozměnila. V tomto směru se zaměřila zevrubně zejména na život a odkaz české a polské královny Elišky Přemyslovny, jíž věnovala část své knihy Skryté soukromí Karla VI. a další aktivity.

 PhDr.  Jarmila Karpašová

karpasova

Paní Jarmila Karpašová je již 22 let ředitelkou a zakladatelkou školy Prointepo v Hradci Králové. Škola poskytuje komplexní vzdělávací a zdravotně sociální služby klientům od 2 do 26 let s tělesným a kombinovaným postižením nebo zdravotním oslabením. Pod jednou střechou je hendikepovaným poskytována výchovně vzdělávací, rehabilitační, sociální, diagnostická, terapeutická, poradenská a psychosociální péče. Také zásluhou paní Karpašové se z pěti set dětí pohybujících se především na vozíku, , naučila stovka chodit ! a integrovala se do společnosti. Podle nejmenovaného asistenta paní Karpašové  je ona „člověk se silnými morálními zásadami a dokáže být dostatečně cílevědomá, aby udržela prointepo už více než 20 let pohromadě. “

 vodickova

Nilla Vodičková

Paní Nilla Vodičková se odmítla smířit, že se o sv. Zdislavě hovoří, že pochází z Lemberka, neboť rodiště má v Křižanově.  V roce 2010 v ní nadobro uzrála myšlenka, že světici vrátí městu Křižanov v podobě sochy v nadživotní velikosti. Spolu s tamním farářem Tomášem Holcnerem zorganizovala sbírku, ve které se jí podařilo vybrat neuvěřitelných 7 milionů korun a loni 27. září  byla s velkou pompou na náměstí v Křižanově odhalena socha sv. Zdislavy sochaře Otomara Olivy. Ocenění přebírá jen pod podmínkou, že přeneseně náleží i faráři Holcnerovi

lintnerova

Mgr. Irena Lintnerová

Paní Irena Lintnerová pracuje v současnosti jako ředitelka centra Kaňka, které v sobě integruje základní a mateřskou školu a zároveň poskytuje sociální služby. Centru pod jejím vedením se podařilo úspěšně propojit odborné terapie jako muzikoterapie, arteterapie, ergoterapie canisterapie a rehabilitace  se systémem sociálních služeb a povinnou školní docházkou. Hlavní myšlenka, tedy  – integrace dětí s postižením a zdravých od nejútlejšího věku – se daří naplňovat. Během 14 let existence centra Kaňka dosáhl počet klientů na současných 90. Paní Lintnerová pracovala též jako členka redakční rady časopisu Sociální služby a působí též jako viceprezidentka pro ambulantní služby Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a dorozumí se znakovou řečí.

mikusova

PharmDr. Ilona Mikušová

Mít zdravé dítě je přáním každé matky, avšak osud míchá kartami a ne každé se to splní. Paní doktorka Mikušová však s tímto handicapem od počátku bojovala a nevzdávala se ve svém údělu. V r. 1999  pojala myšlenku založit spolek přátel, rodin, které mají podobný osud. Při své práci magistry v lékárně a též i podnikatelky se této činnosti věnovala velmi intenzivně až po čase uzrálo rozhodnutí, že si děti a jejich rodinní příslušníci zaslouží odbornou péči, která v našem regionu chyběla. Opustila svou profesi a pustila se do toho. Průpravu na tuto činnost získali samovzděláváním a zkušenostmi. Díky píli a zanícení pro děti s handicapem se jí a jejím spolupracovnicím podařilo vybudovat centrum Orion s denním stacionářem a školní výukou, které má vynikající renomé. Pro svou činnost se jim daří shánět sponzory i dotace.

 

wagenknechtova

 Eva Wagenknechtová

Paní Eva Wagenknechtová nastoupila do Oblastní charity Červený Kostelec do funkce projektového manažera už v roce 2003. Dnes v této organizaci pracuje jako vedoucí oddělení fundraisingu a zabývá se zajišťováním finančních prostředků od soukromých dárců a od firem pro rozvoj jednotlivých středisek Oblastní charity Červený Kostelec.  Tato organizace má v současné době kolem 180 zaměstnanců a provozuje mimo jiné první hospic v ČR – Hospic Anežky České. Podle nadřízeného dokáže paní Eva svým přístupem své kolegy povzbuzovat a motivovat. Vše, co dělá, zaměřuje hlavně pro druhé – pro lidi kolem sebe. Pomáhá zvláště lidem, kteří to nejvíce potřebují – slabým, osamělým, nemocným a jinak strádajícím. Navíc je skromná. Sama v životě čelila mnoha těžkostem. Ty ji však nezlomily. I za to ji patří Řád EP.

pavelkova

Marta  Pavelková 

Paní Marta Pavelková je duší a hybatelkou dění v obci Olšovec. Je iniciátorkou a zakladatelkou společnosti Patriot, která připomíná historické události obce, ale především organizuje a podporuje současné akce, například „Křeslo pro patrioty.“Ve městě Hranice  se podílela na organizaci akce „Dny hranické kultury,“ založila soutěž o nejlepší koláče, salát a slivovici. Na akci se prezentovaly dobročinné organizace, například. „Mama help.“Od roku 94 se podílí na činnosti občanského sdružení mažoretky. Organizuje soutěže a zájezdy, především mistrovství ČR v mažoretkovém sportu.Podílí se na vydávání historických publikací z Hranic a okolí, její osobní archiv je mnohým zdrojem informací.

Její činnost, podpora akcí, jako je soutěž v pečení dortů, otevření soukromé galerie, zahájení výstav, je pro mnohé okolní obce příkladná a inspirující. Především však je důvodem k setkávání lidí, předávání zkušeností a tím obohacující životy druhých

dolezelova

 Jaroslava Doleželová

Paní Jaroslava Doleželová je bývalou vrchní sestrou v porodnici v Kroměříži,kde na svět přivedla stovky dětí.Pracuje a pracovala i ve svých 70 letech pro odbory,dříve jako předsedkyně v Kroměřížské nemocnici,ve výkonné radě Odborového svaz zdravotnictví a sociálních služeb České republiky.paní Doleželová se zároveň celý život angažovala v Červeném kříží a je zvolená do vrcholového orgánu této organizace.I dnes patří mezi uznávané osobnosti Kroměříže.

hledikova

Prof. Zdeňka Hledíková

Paní profesorka Zdeňka Hledíková je významná česká historička, archivářka a v letech 1993–2009 ředitelka Českého historického ústavu v Římě.Těžištěm její specializace jsou pomocné vědy historické, zvláště paleografie a kodikologie, české a církevní dějiny pozdního středověku, dějiny církevní správy, kurie a české země ve 14. století. Je autorkou celé řady vědecký publikací a mezi její nejvýznamnější počin na téma Elišky Přemyslovny patří její objev tzv. Závěti Elišky Přemyslovny, která byla zveřejněna v rámci sborníku Královský Vyšehrad. Mezi její aktivity patřilo například členství ve vědecké radě Historického ústavu AV ČR, členství v mezinárodní komise pro paleografii a svými odbornými články přispívala také pro mnoho periodik

zamazalova

Jana Zamazalová

Paní Jana Zamazalová pracovala v minulém volebním období jako radní města Letohrad a měla mimo jiné na starost rozvoj mezinárodních vztahů s partnerskými městy.Spolu se svým manželem byla oceněna v roce 2008 cenou města za přínos v kultuře. Je předsedkyní Spolku přátel umění a členkou zahrádkářů , kde organizuje výstavy a jiné kulturní pořady.Je autorkou ceny Grand Prix  Mezinárodního hudebního festivalu v Letohradě a zorganizoval již 16 ročníků netradičních „Kaskád výtvarného umění.

goretti

Marie Goretti Boltnarová

Sestra Marie Goretti Boltnarová je členkou Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Život zasvětila péči o nemocné, tělesně i mentálně postižené, o seniory. Podílela se také na výchově řeholního dorostu a za totality tajně organizovala duchovní obnovy pro děvčata. Byla v minulosti oceněna medailí za zásluhy udělovanou prezidentem republiky. Před 25 lety spoluzakládala nadaci Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, jejímž posláním se stalo podporovat zařízení a programy, v nichž je rozvíjena péče o staré, nemocné nebo jinak handicapované lidi a to v širším měřítku než jen ve vlastních boromejských zařízeních.

 


Přála si sloužit Bohu, musela se ale obětovat své zemi a českému lidu

SPONZOŘI