Letošní řád Elišky Přemyslovny si odneslo 19 žen. Neskrývaly slzy dojetí

25.09.2015 19:48

Poslanec strany Úsvit – Národní koalice Augustin Karel Andrle Sylor v pátek dopoledne  z postu prezidenta Nadačního fondu Elišky Přemyslovny (NFEP) udělil ve Státních aktech Poslanecké sněmovny 19 řádů Elišky Přemyslovny ženám pracujícím v charitativní, sociální a kulturní oblasti. Jednalo se vůbec o první ročník slavnostního předávání, kterým provázel populární herec Ladislav Frej. Zakladatel NFEP chtěl tímto oceněním prokázat úctu ženám, na které kamery a média obecně zapomínají.

„Tyto ženy si ve své skromnosti ani neuvědomují, že jsou svým životem, prací, talentem a obětavostí příkladem pro druhé,“ uvedl v úvodním slově Andrle. Podle poslance současná doba i společnost vyzdvihují jen povrchní a líbivé lidské vlastnosti jako dravost, majetek a vnější vzhled. „ Na to co je v životě skutečně důležité se zapomíná – lidská sounáležitost, vstřícnost, obětavost, pochopení a láska. Dnes je záměrem NFEP ocenit vaší statečnost, vůli rozdávat lásku, péči a předávat zkušenosti ostatním lidem, Říct Vám, že si vážíme vaší práce a ceníme si schopností a vlastností, které nelze platit penězi,“ pronesl poslanec k publiku.

V letošním ročníku se Řád dostal celkem devatenácti ženám z různých oblastí charity, církve, kultury, ale i sociální oblasti. Při samotném  předávacím aktu bylo očích laureátek patrné dojetí a mnohdy nechyběly ani slzy..  Slavnostním dopoledne doprovodilo duo harfenistek Simona Voříšková a Roxana Hädler a také kytarista Miroslav Baldrych DSC_0778 Nadační fond Elišky Přemyslovny se stará o pozvednutí jména této neprávem opomíjené české královny, ale i odkaz dalších Přemyslovců. Za tímto účelem fond připravuje mimo jiné sousoší Elišky Přemyslovny a jejího syna Václava ( Karla IV.), které by mělo být odhaleno v příštím roce u příležitosti 700-letého výročí narození Karla IV.

Přehled oceněných 2015

 1. Anežka Najmanová OSB
 2. Jaroslava Černá
 3. PhDr. Vladimíra Koubová
 4. Vera Blazek
 5. PhDr. Zuzana Všetečková
 6. PhDr. Marie Hakenová – Ulrichová
 7. Mgr. Lenka Nováčková
 8. MUDr. Soňa Hlavová
 9. Jana Hnyková
 10. Mgr. Lenka Raadová MBA
 11. Hana Prchalová
 12. Mgr. Dana Marková
 13. Ludmila Hofelnnerová
 14. Mgr. Helena Housová
 15. Marcela Václavíková
 16. PhDr. Ivana Havlíčková .
 17. Miloslava Machovcová
 18. Anna Pavelková
 19. Mgr. Marie Hubálková

Medailonky oceněných

Anežka Najmanová OSB

DSC_0805 Sestra Najmanová je matkou představenou řádů Benediktinek sídlícího na Bílé Hoře. Sestra se jako jedna z mála nebála otevřeně podpořit iniciativu prezidenta NFEP Augustina Andrleho na blahořečení Elišky. Benediktinky mají k Elišce Přemyslovně významný historický vztah, neboť budoucí česká královna strávila během svého života několik let v Jiřském Klášteře, který patřil právě Benediktinům. Sestra Najmanová a Benediktinky obecně kladou velký důraz na hodnoty. 

Jaroslava Černá

DSC_0813Spisovatelka Jaroslava Černá se aktivně podílela na bádání o české královně Elišce Přemyslovně a stojí i za vznikem Nadačního fondu Elišky Přemyslovny, kde sedí ve vědecké radě. Paní Černá šíří odkaz nejen Elišky Přemyslovny, ale i ostatních Přemyslovců. V její bibliografii nalezneme několik historických románů zabývajících se Přemyslovskou dynastií. „ Matka otce vlasti, (věnovanou přímo Elišce) Anežka a král nebo Mikuláš vévoda Opavský. V současnou chvíli píše svůj poslední román s názvem Václav IV. Paní Jaroslava Černá je autorkou dalších 12 historických románů.

PhDr. Vladimíra Koubová

  DSC_0816 Paní doktorka Koubová léta pečuje o národní symboly a materiální i nemateriální kulturní dědictví. V současnosti působí paní Koubová jako emeritní ředitelka Sbírky starého českého umění Národní galerie v Praze  a emeritní ředitelka Odboru památkové péče na Ministerstvu kultury  České republiky. Aktivně se podílí na badatelské činnosti o Elišce Přemyslovně a dalších Přemyslovcích a je členkou vědecké rady Nadačního fondu. Je laureátkou PRIX NON PEREANT 1999 a PRIX NON PEREANT 2001 nadace PRO BOHEMIA a Syndikátu novinářů ČR.  

Vera Blazek

DSC_0825 Paní Vera Blazek se velmi významně podílí na kulturní spolupráci mezi Českou a Německou republikou. Za její rozsáhlou činnost ji v minulosti byla dokonce udělena Medaile Ministerstva Kultury Artis Bohemiae Amicis – za šíření dobrého jména české kultury. Paní Blazek založila Kulturní cenu Karla IV. Kulturního spolku Cáchy-Praha a organizuje její každoroční slavnostní předávání. Je autorkou desítky odborných historických publikací. Za všechny jmenujme jen České království v Cáchách, nebo Dvanáct římských i českých královen korunovaných v Cáchách. 

PhDr. Zuzana Všetečková

  DSC_0826 Paní doktorka Všetečková je členkou vědecké rady Nadačního fondu Elišky Přemyslovny a pomáhá při přípravě podkladů pro proces blahořečení. Je autorkou několika odborných publikací zabývajících se uměleckou érou Elišky Přemyslovny. V minulosti přednášela na Ústavu dějin umění v Praze.

Marie Ulrichová – Hakenová

DSC_0831 Jsou lidé v politice a kultuře, kteří hodně hovoří o sobě, a kteří jsou hodně vidět, vždy na tzv. správných místech.  Marie Ulrichová Hakenová hovoří o druhých a pracuje tam, kde to zas tak na očích není. Za její práci na kulturních projektech, ke kterým patří mimo jiné zvelebení hrobu českého skladatele Bedřicha Smetany na Vyšehradě, které nejsou na prvních stránkách médií, za její aktivní účast s lidmi, kterých se má opravdu týkat sociální práce i za někdy neviditelnou práci v komunální politice ji patří díky i dnes předávané ocenění.

Mgr. Lenka Nováčková

DSC_0841 (ocenění za nemocnou Lenku Nováčkovou převzala její dcera) Paní Mgr. Nováčková se aktivně věnuje záchraně kulturních památek a spolupracuje s majiteli zámků. Je zakladatelkou nadačního fondu SPONTE, který se věnuje zejména kulturní a osvětové činnosti, včetně pomoci potřebným. Paní Nováčková obnovila před časem činnost Okrašlovacího spolku v Potštejně, který pomáhá zkrášlovat veřejná prostranství Potštejna. Sama je iniciátorkou, zakladatelkou a pořadatelkou vlasteneckého projektu Šlechtická poselství, nad kterým převzal záštitu kardinál Dominik Duka a ministr kultury Mgr.Daniel Herman. V minulosti byla se svým manželem navržena Hnutím Stonožka a paní Bělou Gran Jansen na ocenění Morální vzor, které se každoročně uděluje v Národním divadle.  Paní Nováčková pomáhá a podporuje zařízení pro děti s kombinovaným postižením.

MUDr. Soňa Hlavová

DSC_0845   Paní doktorka medicíny Soňa Hlavová v posledních  20  letech  postupně otevřela 5 urologických ambulancí, kde vyšetřila  téměř 20 tisíc pacientů. Během své kariéry už za svými pacienty najezdila úctyhodných půl milionu  kilometrů. Paní doktorka nadále hodlá své konání zaměřit na zvýšení  povědomosti našich občanů o důležitosti rodičovské péče , výchovy a lásky  od narození  do 15 let věku a je odhodlána  směle bojovat  proti farmaceutickému byznysu. Během života se ji podařilo  zcela nezištně  pomoci vyvést 3tři různé lidi z vážných životních problémů a pomohla jim vykročit do nového života

Jana Hnyková

DSC_0850   Pracovala nejprve jako zdravotní sestra a od roku 1986 působila jako vedoucí úseku v domově důchodců Velké Hamry. V roce 2013 se stala poslankyní za Hnutí Úsvit a i po složení poslaneckého slibu se nadále věnuje sociální problematice jakožto členka sociálního výboru. Podílí se na novelizaci zákona o sociálních službách a sama je autorkou několika pozměňovacích návrhů.

Mgr. Lenka Raadová

DSC_0861 Je ředitelkou Městské správy sociálních služeb v Kadani, pod kterou spadá jak domov pro seniory tak pečovatelská služba. Paní Raadová  v každodenním přístupu ke svému okolí vyzařuje ochotu, dobré srdce lidskost ale i profesionalitu a již několika stovkám seniorů, které zná všechny křestním jménem, pomohla zpříjemnit podzim života a zasloužila se o jejich důstojné stáří Pod vedením paní Raadové se domov seniorů v Kadani dostal v kvalitě služeb a poskytované péče na evropskou úroveň a právem získal nejvyšší ocenění v ČR v podobě pětice zlatých hvězd. K tomu všemu navíc oceněná působí jako předsedkyně Asociace poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji, působí v dozorčí radě kadaňské nemocnice a rovněž zastává funkci radní města Kadaně.

Hana Prchalová

DSC_0865 Paní Hana Prchalová pracuje v Domově Na Hrádku jako poskytovatel sociálních služeb a stará se o mentálně postižené, již od roku 1995 takže letos v říjnu oslaví 20let působení v sociálních službách, za což ji určitě patří uznání.  Paní Prchalová na rozdíl o jiných neopustila svou profesi ani v roce  2007,  když vešel v platnost nový zákon o sociálních službách, ale naopak s nadšením sobě vlastním začala aktivně spolupracovat na změnách. Paní Prchalová vede  pěvecký sbor „Hrádeček“, který získává    jednu cenu za druhou. Několikrát se umístil na předních místech v soutěži „ Smečenská Lyra.“ Také vystupoval jako host orchestru TOX Jaroslava Trnky, v divadle a kostele v Poděbradech. Paní Prchalovou vedený Sbor Domova Na Hrádku reprezentuje na mnohých kulturních akcích a jezdí zpívat do Domovů pro seniory, kde svým zpěvem rozdává starým lidem radost. Jedním z velkých přání Paní Prchalové je „ Chtěla bych zůstat v domově do svého důchodového věku pracovat a starat se o potřebné.“

Mgr. Dana Marková

DSC_0874 Vykonává funkci ředitelky oblastní charity Vimperk již od roku 2004. Její odbornost, obětavost, snaha o seberozvíjení, jakož i pracovní zkušenost má velký podíl na rozvoji Domova klidného stáří v Pravětíně, který jako jeden z prvních domovů pro seniory v Jihočeském kraji obdržel všechny standardy kvality. Paní Markovou vedená organizace zajišťuje též terénní sociální služby pro více než 600 klientů v příhraniční oblasti. Paní Marková ale též zajišťovala provoz mateřského centra a organizovala zájmovou činnost pro rómské děti. Z její iniciativy též vznikla služba krizové pomoci, která v kraji dosud chyběla.

Ludmila Hofelnnerová

   DSC_0878   Je podle mnohých skromný člověk s dobrým srdcem . Paní Hofelnnerová celý svůj život zasvětila práci pro seniory. V roce 1987 se stala ředitelkou domova pro seniory ve Chvalkově a všemožně se snaží, aby tento Domov nebyl pouhou institucí, ale skutečným domovem pro naše stárnoucí spoluobyvatele.  Empatie paní Hofelnnerové, jakož i ochota přijmout názory ostatních kolegů řadí domov pro seniory ve Chvalkově mezi často vyhledávané domovy pro seniory, o čemž svědčí ocenění „Senior centrum 2012“

Mgr. Helena Housová

DSC_0888 ředitelka Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou. Drží se i zásady, že ke spokojenosti klientů je důležitý i spokojený pracovník. Dbá na spolupráci se všemi pracovníky, jedná tak, aby si uvědomili, že každá pracovní pozice je v organizaci velice důležitá a v kvalitě péče nezastupitelná. Paní Housovou vedený domov získal několik ocenění, za všechny jmenujme alespoň „ Pečovatelka roku 2014“ Sama paní ředitelka by chtěla všem lidem dát vědět, že: „ pod Krkonošemi je domov důchodců, kde pracuje malá armáda andělů, vždy ochotná a usměvavá posloužit lidem, kteří celý život pracovali.“

Marcela Václavíková

Působí jako pracovnice v sociálních službách denního střediska pro seniory Domovinka, které spadá pod charitu Zlín. Svoji práci vykonává lidsky, s láskou, svědomitě a profesionálně. Vždy se ztotožňovala se zásadami a hodnotami, kterými se charitní služba řídí, tedy dobro, spravedlnost a naděje. Její nadřízená o paní Václavíkové tvrdí, že bere svou práci jako poslání. Sama oceněná o sobě tvrdí, že se v přítomnosti uživatelů cítí moc ráda. „ V jejich přítomnosti mívám pocit obrovského štěstí, vím, že pracuji v sociální službě, která má smysl a to mě naplňuje  a hřeje u srdce.

PhDr. Ivana Havlíčková

DSC_0894 Od roku 1999 dosud se přednáší odborné předměty na oboru Sociální práce a sociální pedagogiky a již 10 let pracuje v diecézní charitě Plzeň jako Vedoucí projektů v domažlickém regionu. V minulých letech pracoval kupříkladu jako dětská sestra nebo konala supervizi v projektu „Krok do života 1“ , což byl projekt určený pro mládež opouštějící dětské domovy a mládež žijící ve znevýhodněném sociálním prostředí. Působila ale také jako vedoucí projektů Diecézní charity Plzeň v domažlickém regionu – SOS Domažlice a Sociálněterapeutické dílny sv. Josefa. I přes dosažené vzdělání se paní Havlíčková nezdráhá neustále se vzdělávat v oboru.

Miloslava Machovcová

DSC_0898 je nominantkou za Arcidiecézní charitu Praha. Paní Machovcová  již 20 let pracuje jako ředitelka neratovické Farní charity a jako vedoucí charitní domácí péče (pečovatelská a ošetřovatelská služba). Tato služba v mnoha středočeských obcích a poskytuje pomoc stovkám osob. Paní Machovcová je schopný manažer a obětavý člověk, který neváhá pomáhat lidem kolem sebe. Tuto vlastnost prokázala rovněž v pozici koordinátora během několika velkých povodní, které zasáhly střední Čechy. Její pracovníci navštívili desítky postižených obcí a stovky domácností, kde poskytovali psychosociální a materiální pomoc.

Anna Pavelková

DSC_0901 Pochází ze silně věřící katolické rodiny, pročež nebyla doporučena na školu. Ve svých 16 letech nastoupila brigádu v Ústavu sociální péče ve Skaličce a doplnila si postupně vzdělání. Jejím příkladem tehdy byly řádové sestry, které pečovaly o mentálně lehce i těžce postižené. Paní Pavelková našla ve své práci smysl života. Ve volném čase, bez nároků na odměny pořádala pro svěřence ústavu sportovní akce, zábavy, výlety a organizovala mimo jiné kroužky ručních prací. V ústavu pracuje i v důchodovém věku.  

Mgr. Marie Hubálková

DSC_0907 Paní Mgr. Marie Hubálková je ředitelkou Oblastní charity Pardubice a působí též jako zastupitelka města Pardubic. Za dobu svého působení ve funkci ředitelky, před tím zde ještě působila na postu vrchní sestry, pozvedla pardubickou Charitu, zasloužila se o rozšíření služeb a realizaci nejednoho nového projektu. Paní Hubálková se dobrovolně zřekla rodinného života a zasvěcení Bohu hraje v jejím životě podstatnou roli. Dá se do jisté míry říci, že naplňuje motto Nadačního fondu EP „Přála si sloužit Bohu, musela se ale  obětovat své zemi a českému lidu“.   DSC_0919  DSC_0924DSC_0940Poslanec strany Úsvit – Národní koalice Augustin Karel Andrle Sylor v pátek dopoledne  z postu prezidenta Nadačního fondu Elišky Přemyslovny (NFEP) udělil ve Státních aktech Poslanecké sněmovny 19 řádů Elišky Přemyslovny ženám pracujícím v charitativní, sociální a kulturní oblasti. Jednalo se vůbec o první ročník slavnostního předávání, kterým provázel populární herec Ladislav Frej. Zakladatel NFEP chtěl tímto oceněním prokázat úctu ženám, na které kamery a média obecně zapomínají.

„Tyto ženy si ve své skromnosti ani neuvědomují, že jsou svým životem, prací, talentem a obětavostí příkladem pro druhé,“ uvedl v úvodním slově Andrle. Podle poslance současná doba i společnost vyzdvihují jen povrchní a líbivé lidské vlastnosti jako dravost, majetek a vnější vzhled. „ Na to co je v životě skutečně důležité se zapomíná – lidská sounáležitost, vstřícnost, obětavost, pochopení a láska. Dnes je záměrem NFEP ocenit vaší statečnost, vůli rozdávat lásku, péči a předávat zkušenosti ostatním lidem, Říct Vám, že si vážíme vaší práce a ceníme si schopností a vlastností, které nelze platit penězi,“ pronesl poslanec k publiku.

V letošním ročníku se Řád dostal celkem devatenácti ženám z různých oblastí charity, církve, kultury, ale i sociální oblasti. Při samotném  předávacím aktu bylo očích laureátek patrné dojetí a mnohdy nechyběly ani slzy..  Slavnostním dopoledne doprovodilo duo harfenistek Simona Voříšková a Roxana Hädler a také kytarista Miroslav Baldrych DSC_0778 Nadační fond Elišky Přemyslovny se stará o pozvednutí jména této neprávem opomíjené české královny, ale i odkaz dalších Přemyslovců. Za tímto účelem fond připravuje mimo jiné sousoší Elišky Přemyslovny a jejího syna Václava ( Karla IV.), které by mělo být odhaleno v příštím roce u příležitosti 700-letého výročí narození Karla IV.

Přehled oceněných 2015

 1. Anežka Najmanová OSB
 2. Jaroslava Černá
 3. PhDr. Vladimíra Koubová
 4. Vera Blazek
 5. PhDr. Zuzana Všetečková
 6. PhDr. Marie Hakenová – Ulrichová
 7. Mgr. Lenka Nováčková
 8. MUDr. Soňa Hlavová
 9. Jana Hnyková
 10. Mgr. Lenka Raadová MBA
 11. Hana Prchalová
 12. Mgr. Dana Marková
 13. Ludmila Hofelnnerová
 14. Mgr. Helena Housová
 15. Marcela Václavíková
 16. PhDr. Ivana Havlíčková .
 17. Miloslava Machovcová
 18. Anna Pavelková
 19. Mgr. Marie Hubálková

Medailonky oceněných

Anežka Najmanová OSB

DSC_0805 Sestra Najmanová je matkou představenou řádů Benediktinek sídlícího na Bílé Hoře. Sestra se jako jedna z mála nebála otevřeně podpořit iniciativu prezidenta NFEP Augustina Andrleho na blahořečení Elišky. Benediktinky mají k Elišce Přemyslovně významný historický vztah, neboť budoucí česká královna strávila během svého života několik let v Jiřském Klášteře, který patřil právě Benediktinům. Sestra Najmanová a Benediktinky obecně kladou velký důraz na hodnoty. 

Jaroslava Černá

DSC_0813Spisovatelka Jaroslava Černá se aktivně podílela na bádání o české královně Elišce Přemyslovně a stojí i za vznikem Nadačního fondu Elišky Přemyslovny, kde sedí ve vědecké radě. Paní Černá šíří odkaz nejen Elišky Přemyslovny, ale i ostatních Přemyslovců. V její bibliografii nalezneme několik historických románů zabývajících se Přemyslovskou dynastií. „ Matka otce vlasti, (věnovanou přímo Elišce) Anežka a král nebo Mikuláš vévoda Opavský. V současnou chvíli píše svůj poslední román s názvem Václav IV. Paní Jaroslava Černá je autorkou dalších 12 historických románů.

PhDr. Vladimíra Koubová

  DSC_0816 Paní doktorka Koubová léta pečuje o národní symboly a materiální i nemateriální kulturní dědictví. V současnosti působí paní Koubová jako emeritní ředitelka Sbírky starého českého umění Národní galerie v Praze  a emeritní ředitelka Odboru památkové péče na Ministerstvu kultury  České republiky. Aktivně se podílí na badatelské činnosti o Elišce Přemyslovně a dalších Přemyslovcích a je členkou vědecké rady Nadačního fondu. Je laureátkou PRIX NON PEREANT 1999 a PRIX NON PEREANT 2001 nadace PRO BOHEMIA a Syndikátu novinářů ČR.  

Vera Blazek

DSC_0825 Paní Vera Blazek se velmi významně podílí na kulturní spolupráci mezi Českou a Německou republikou. Za její rozsáhlou činnost ji v minulosti byla dokonce udělena Medaile Ministerstva Kultury Artis Bohemiae Amicis – za šíření dobrého jména české kultury. Paní Blazek založila Kulturní cenu Karla IV. Kulturního spolku Cáchy-Praha a organizuje její každoroční slavnostní předávání. Je autorkou desítky odborných historických publikací. Za všechny jmenujme jen České království v Cáchách, nebo Dvanáct římských i českých královen korunovaných v Cáchách. 

PhDr. Zuzana Všetečková

  DSC_0826 Paní doktorka Všetečková je členkou vědecké rady Nadačního fondu Elišky Přemyslovny a pomáhá při přípravě podkladů pro proces blahořečení. Je autorkou několika odborných publikací zabývajících se uměleckou érou Elišky Přemyslovny. V minulosti přednášela na Ústavu dějin umění v Praze.

Marie Ulrichová – Hakenová

DSC_0831 Jsou lidé v politice a kultuře, kteří hodně hovoří o sobě, a kteří jsou hodně vidět, vždy na tzv. správných místech.  Marie Ulrichová Hakenová hovoří o druhých a pracuje tam, kde to zas tak na očích není. Za její práci na kulturních projektech, ke kterým patří mimo jiné zvelebení hrobu českého skladatele Bedřicha Smetany na Vyšehradě, které nejsou na prvních stránkách médií, za její aktivní účast s lidmi, kterých se má opravdu týkat sociální práce i za někdy neviditelnou práci v komunální politice ji patří díky i dnes předávané ocenění.

Mgr. Lenka Nováčková

DSC_0841 (ocenění za nemocnou Lenku Nováčkovou převzala její dcera) Paní Mgr. Nováčková se aktivně věnuje záchraně kulturních památek a spolupracuje s majiteli zámků. Je zakladatelkou nadačního fondu SPONTE, který se věnuje zejména kulturní a osvětové činnosti, včetně pomoci potřebným. Paní Nováčková obnovila před časem činnost Okrašlovacího spolku v Potštejně, který pomáhá zkrášlovat veřejná prostranství Potštejna. Sama je iniciátorkou, zakladatelkou a pořadatelkou vlasteneckého projektu Šlechtická poselství, nad kterým převzal záštitu kardinál Dominik Duka a ministr kultury Mgr.Daniel Herman. V minulosti byla se svým manželem navržena Hnutím Stonožka a paní Bělou Gran Jansen na ocenění Morální vzor, které se každoročně uděluje v Národním divadle.  Paní Nováčková pomáhá a podporuje zařízení pro děti s kombinovaným postižením.

MUDr. Soňa Hlavová

DSC_0845   Paní doktorka medicíny Soňa Hlavová v posledních  20  letech  postupně otevřela 5 urologických ambulancí, kde vyšetřila  téměř 20 tisíc pacientů. Během své kariéry už za svými pacienty najezdila úctyhodných půl milionu  kilometrů. Paní doktorka nadále hodlá své konání zaměřit na zvýšení  povědomosti našich občanů o důležitosti rodičovské péče , výchovy a lásky  od narození  do 15 let věku a je odhodlána  směle bojovat  proti farmaceutickému byznysu. Během života se ji podařilo  zcela nezištně  pomoci vyvést 3tři různé lidi z vážných životních problémů a pomohla jim vykročit do nového života

Jana Hnyková

DSC_0850   Pracovala nejprve jako zdravotní sestra a od roku 1986 působila jako vedoucí úseku v domově důchodců Velké Hamry. V roce 2013 se stala poslankyní za Hnutí Úsvit a i po složení poslaneckého slibu se nadále věnuje sociální problematice jakožto členka sociálního výboru. Podílí se na novelizaci zákona o sociálních službách a sama je autorkou několika pozměňovacích návrhů.

Mgr. Lenka Raadová

DSC_0861 Je ředitelkou Městské správy sociálních služeb v Kadani, pod kterou spadá jak domov pro seniory tak pečovatelská služba. Paní Raadová  v každodenním přístupu ke svému okolí vyzařuje ochotu, dobré srdce lidskost ale i profesionalitu a již několika stovkám seniorů, které zná všechny křestním jménem, pomohla zpříjemnit podzim života a zasloužila se o jejich důstojné stáří Pod vedením paní Raadové se domov seniorů v Kadani dostal v kvalitě služeb a poskytované péče na evropskou úroveň a právem získal nejvyšší ocenění v ČR v podobě pětice zlatých hvězd. K tomu všemu navíc oceněná působí jako předsedkyně Asociace poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji, působí v dozorčí radě kadaňské nemocnice a rovněž zastává funkci radní města Kadaně.

Hana Prchalová

DSC_0865 Paní Hana Prchalová pracuje v Domově Na Hrádku jako poskytovatel sociálních služeb a stará se o mentálně postižené, již od roku 1995 takže letos v říjnu oslaví 20let působení v sociálních službách, za což ji určitě patří uznání.  Paní Prchalová na rozdíl o jiných neopustila svou profesi ani v roce  2007,  když vešel v platnost nový zákon o sociálních službách, ale naopak s nadšením sobě vlastním začala aktivně spolupracovat na změnách. Paní Prchalová vede  pěvecký sbor „Hrádeček“, který získává    jednu cenu za druhou. Několikrát se umístil na předních místech v soutěži „ Smečenská Lyra.“ Také vystupoval jako host orchestru TOX Jaroslava Trnky, v divadle a kostele v Poděbradech. Paní Prchalovou vedený Sbor Domova Na Hrádku reprezentuje na mnohých kulturních akcích a jezdí zpívat do Domovů pro seniory, kde svým zpěvem rozdává starým lidem radost. Jedním z velkých přání Paní Prchalové je „ Chtěla bych zůstat v domově do svého důchodového věku pracovat a starat se o potřebné.“

Mgr. Dana Marková

DSC_0874 Vykonává funkci ředitelky oblastní charity Vimperk již od roku 2004. Její odbornost, obětavost, snaha o seberozvíjení, jakož i pracovní zkušenost má velký podíl na rozvoji Domova klidného stáří v Pravětíně, který jako jeden z prvních domovů pro seniory v Jihočeském kraji obdržel všechny standardy kvality. Paní Markovou vedená organizace zajišťuje též terénní sociální služby pro více než 600 klientů v příhraniční oblasti. Paní Marková ale též zajišťovala provoz mateřského centra a organizovala zájmovou činnost pro rómské děti. Z její iniciativy též vznikla služba krizové pomoci, která v kraji dosud chyběla.

Ludmila Hofelnnerová

   DSC_0878   Je podle mnohých skromný člověk s dobrým srdcem . Paní Hofelnnerová celý svůj život zasvětila práci pro seniory. V roce 1987 se stala ředitelkou domova pro seniory ve Chvalkově a všemožně se snaží, aby tento Domov nebyl pouhou institucí, ale skutečným domovem pro naše stárnoucí spoluobyvatele.  Empatie paní Hofelnnerové, jakož i ochota přijmout názory ostatních kolegů řadí domov pro seniory ve Chvalkově mezi často vyhledávané domovy pro seniory, o čemž svědčí ocenění „Senior centrum 2012“

Mgr. Helena Housová

DSC_0888 ředitelka Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou. Drží se i zásady, že ke spokojenosti klientů je důležitý i spokojený pracovník. Dbá na spolupráci se všemi pracovníky, jedná tak, aby si uvědomili, že každá pracovní pozice je v organizaci velice důležitá a v kvalitě péče nezastupitelná. Paní Housovou vedený domov získal několik ocenění, za všechny jmenujme alespoň „ Pečovatelka roku 2014“ Sama paní ředitelka by chtěla všem lidem dát vědět, že: „ pod Krkonošemi je domov důchodců, kde pracuje malá armáda andělů, vždy ochotná a usměvavá posloužit lidem, kteří celý život pracovali.“

Marcela Václavíková

Působí jako pracovnice v sociálních službách denního střediska pro seniory Domovinka, které spadá pod charitu Zlín. Svoji práci vykonává lidsky, s láskou, svědomitě a profesionálně. Vždy se ztotožňovala se zásadami a hodnotami, kterými se charitní služba řídí, tedy dobro, spravedlnost a naděje. Její nadřízená o paní Václavíkové tvrdí, že bere svou práci jako poslání. Sama oceněná o sobě tvrdí, že se v přítomnosti uživatelů cítí moc ráda. „ V jejich přítomnosti mívám pocit obrovského štěstí, vím, že pracuji v sociální službě, která má smysl a to mě naplňuje  a hřeje u srdce.

PhDr. Ivana Havlíčková

DSC_0894 Od roku 1999 dosud se přednáší odborné předměty na oboru Sociální práce a sociální pedagogiky a již 10 let pracuje v diecézní charitě Plzeň jako Vedoucí projektů v domažlickém regionu. V minulých letech pracoval kupříkladu jako dětská sestra nebo konala supervizi v projektu „Krok do života 1“ , což byl projekt určený pro mládež opouštějící dětské domovy a mládež žijící ve znevýhodněném sociálním prostředí. Působila ale také jako vedoucí projektů Diecézní charity Plzeň v domažlickém regionu – SOS Domažlice a Sociálněterapeutické dílny sv. Josefa. I přes dosažené vzdělání se paní Havlíčková nezdráhá neustále se vzdělávat v oboru.

Miloslava Machovcová

DSC_0898 je nominantkou za Arcidiecézní charitu Praha. Paní Machovcová  již 20 let pracuje jako ředitelka neratovické Farní charity a jako vedoucí charitní domácí péče (pečovatelská a ošetřovatelská služba). Tato služba v mnoha středočeských obcích a poskytuje pomoc stovkám osob. Paní Machovcová je schopný manažer a obětavý člověk, který neváhá pomáhat lidem kolem sebe. Tuto vlastnost prokázala rovněž v pozici koordinátora během několika velkých povodní, které zasáhly střední Čechy. Její pracovníci navštívili desítky postižených obcí a stovky domácností, kde poskytovali psychosociální a materiální pomoc.

Anna Pavelková

DSC_0901 Pochází ze silně věřící katolické rodiny, pročež nebyla doporučena na školu. Ve svých 16 letech nastoupila brigádu v Ústavu sociální péče ve Skaličce a doplnila si postupně vzdělání. Jejím příkladem tehdy byly řádové sestry, které pečovaly o mentálně lehce i těžce postižené. Paní Pavelková našla ve své práci smysl života. Ve volném čase, bez nároků na odměny pořádala pro svěřence ústavu sportovní akce, zábavy, výlety a organizovala mimo jiné kroužky ručních prací. V ústavu pracuje i v důchodovém věku.  

Mgr. Marie Hubálková

DSC_0907 Paní Mgr. Marie Hubálková je ředitelkou Oblastní charity Pardubice a působí též jako zastupitelka města Pardubic. Za dobu svého působení ve funkci ředitelky, před tím zde ještě působila na postu vrchní sestry, pozvedla pardubickou Charitu, zasloužila se o rozšíření služeb a realizaci nejednoho nového projektu. Paní Hubálková se dobrovolně zřekla rodinného života a zasvěcení Bohu hraje v jejím životě podstatnou roli. Dá se do jisté míry říci, že naplňuje motto Nadačního fondu EP „Přála si sloužit Bohu, musela se ale  obětovat své zemi a českému lidu“.   DSC_0919  DSC_0924DSC_0940

Poslanec strany Úsvit – Národní koalice Augustin Karel Andrle Sylor v pátek dopoledne  z postu prezidenta Nadačního fondu Elišky Přemyslovny (NFEP) udělil ve Státních aktech Poslanecké sněmovny 19 řádů Elišky Přemyslovny ženám pracujícím v charitativní, sociální a kulturní oblasti. Jednalo se vůbec o první ročník slavnostního předávání, kterým provázel populární herec Ladislav Frej. Zakladatel NFEP chtěl tímto oceněním prokázat úctu ženám, na které kamery a média obecně zapomínají.

„Tyto ženy si ve své skromnosti ani neuvědomují, že jsou svým životem, prací, talentem a obětavostí příkladem pro druhé,“ uvedl v úvodním slově Andrle. Podle poslance současná doba i společnost vyzdvihují jen povrchní a líbivé lidské vlastnosti jako dravost, majetek a vnější vzhled. „ Na to co je v životě skutečně důležité se zapomíná – lidská sounáležitost, vstřícnost, obětavost, pochopení a láska. Dnes je záměrem NFEP ocenit vaší statečnost, vůli rozdávat lásku, péči a předávat zkušenosti ostatním lidem, Říct Vám, že si vážíme vaší práce a ceníme si schopností a vlastností, které nelze platit penězi,“ pronesl poslanec k publiku.

V letošním ročníku se Řád dostal celkem devatenácti ženám z různých oblastí charity, církve, kultury, ale i sociální oblasti. Při samotném  předávacím aktu bylo očích laureátek patrné dojetí a mnohdy nechyběly ani slzy..  Slavnostním dopoledne doprovodilo duo harfenistek Simona Voříšková a Roxana Hädler a také kytarista Miroslav Baldrych DSC_0778

 Nadační fond Elišky Přemyslovny se stará o pozvednutí jména této neprávem opomíjené české královny, ale i odkaz dalších Přemyslovců. Za tímto účelem fond připravuje mimo jiné sousoší Elišky Přemyslovny a jejího syna Václava ( Karla IV.), které by mělo být odhaleno v příštím roce u příležitosti 700-letého výročí narození Karla IV.

Přehled oceněných 2015

 1. Anežka Najmanová OSB
 2. Jaroslava Černá
 3. PhDr. Vladimíra Koubová
 4. Vera Blazek
 5. PhDr. Zuzana Všetečková
 6. PhDr. Marie Hakenová – Ulrichová
 7. Mgr. Lenka Nováčková
 8. MUDr. Soňa Hlavová
 9. Jana Hnyková
 10. Mgr. Lenka Raadová MBA
 11. Hana Prchalová
 12. Mgr. Dana Marková
 13. Ludmila Hofelnnerová
 14. Mgr. Helena Housová
 15. Marcela Václavíková
 16. PhDr. Ivana Havlíčková .
 17. Miloslava Machovcová
 18. Anna Pavelková
 19. Mgr. Marie Hubálková

Medailonky oceněných

Anežka Najmanová OSB

DSC_0805 Sestra Najmanová je matkou představenou řádů Benediktinek sídlícího na Bílé Hoře. Sestra se jako jedna z mála nebála otevřeně podpořit iniciativu prezidenta NFEP Augustina Andrleho na blahořečení Elišky. Benediktinky mají k Elišce Přemyslovně významný historický vztah, neboť budoucí česká královna strávila během svého života několik let v Jiřském Klášteře, který patřil právě Benediktinům. Sestra Najmanová a Benediktinky obecně kladou velký důraz na hodnoty. 

Jaroslava Černá

DSC_0813Spisovatelka Jaroslava Černá se aktivně podílela na bádání o české královně Elišce Přemyslovně a stojí i za vznikem Nadačního fondu Elišky Přemyslovny, kde sedí ve vědecké radě. Paní Černá šíří odkaz nejen Elišky Přemyslovny, ale i ostatních Přemyslovců. V její bibliografii nalezneme několik historických románů zabývajících se Přemyslovskou dynastií. „ Matka otce vlasti, (věnovanou přímo Elišce) Anežka a král nebo Mikuláš vévoda Opavský. V současnou chvíli píše svůj poslední román s názvem Václav IV. Paní Jaroslava Černá je autorkou dalších 12 historických románů.

PhDr. Vladimíra Koubová

  DSC_0816 Paní doktorka Koubová léta pečuje o národní symboly a materiální i nemateriální kulturní dědictví. V současnosti působí paní Koubová jako emeritní ředitelka Sbírky starého českého umění Národní galerie v Praze  a emeritní ředitelka Odboru památkové péče na Ministerstvu kultury  České republiky. Aktivně se podílí na badatelské činnosti o Elišce Přemyslovně a dalších Přemyslovcích. Je laureátkou PRIX NON PEREANT 1999 a PRIX NON PEREANT 2001 nadace PRO BOHEMIA a Syndikátu novinářů ČR.  

Vera Blazek

DSC_0825 Paní Vera Blazek se velmi významně podílí na kulturní spolupráci mezi Českou a Německou republikou. Za její rozsáhlou činnost ji v minulosti byla dokonce udělena Medaile Ministerstva Kultury Artis Bohemiae Amicis – za šíření dobrého jména české kultury. Paní Blazek založila Kulturní cenu Karla IV. Kulturního spolku Cáchy-Praha a organizuje její každoroční slavnostní předávání. Je autorkou desítky odborných historických publikací. Za všechny jmenujme jen České království v Cáchách, nebo Dvanáct římských i českých královen korunovaných v Cáchách. 

PhDr. Zuzana Všetečková

  DSC_0826 Paní doktorka Všetečková je členkou vědecké rady Nadačního fondu Elišky Přemyslovny a pomáhá při přípravě podkladů pro proces blahořečení. Je autorkou několika odborných publikací zabývajících se uměleckou érou Elišky Přemyslovny. V minulosti přednášela na Ústavu dějin umění v Praze.

Marie Ulrichová – Hakenová

DSC_0831 Jsou lidé v politice a kultuře, kteří hodně hovoří o sobě, a kteří jsou hodně vidět, vždy na tzv. správných místech.  Marie Ulrichová Hakenová hovoří o druhých a pracuje tam, kde to zas tak na očích není. Za její práci na kulturních projektech, ke kterým patří mimo jiné zvelebení hrobu českého skladatele Bedřicha Smetany na Vyšehradě, které nejsou na prvních stránkách médií, za její aktivní účast s lidmi, kterých se má opravdu týkat sociální práce i za někdy neviditelnou práci v komunální politice ji patří díky i dnes předávané ocenění.

Mgr. Lenka Nováčková

DSC_0841 (ocenění za nemocnou Lenku Nováčkovou převzala její dcera) Paní Mgr. Nováčková se aktivně věnuje záchraně kulturních památek a spolupracuje s majiteli zámků. Je zakladatelkou nadačního fondu SPONTE, který se věnuje zejména kulturní a osvětové činnosti, včetně pomoci potřebným. Paní Nováčková obnovila před časem činnost Okrašlovacího spolku v Potštejně, který pomáhá zkrášlovat veřejná prostranství Potštejna. Sama je iniciátorkou, zakladatelkou a pořadatelkou vlasteneckého projektu Šlechtická poselství, nad kterým převzal záštitu kardinál Dominik Duka a ministr kultury Mgr.Daniel Herman. V minulosti byla se svým manželem navržena Hnutím Stonožka a paní Bělou Gran Jansen na ocenění Morální vzor, které se každoročně uděluje v Národním divadle.  Paní Nováčková pomáhá a podporuje zařízení pro děti s kombinovaným postižením.

MUDr. Soňa Hlavová

DSC_0845   Paní doktorka medicíny Soňa Hlavová v posledních  20  letech  postupně otevřela 5 urologických ambulancí, kde vyšetřila  téměř 20 tisíc pacientů. Během své kariéry už za svými pacienty najezdila úctyhodných půl milionu  kilometrů. Paní doktorka nadále hodlá své konání zaměřit na zvýšení  povědomosti našich občanů o důležitosti rodičovské péče , výchovy a lásky  od narození  do 15 let věku a je odhodlána  směle bojovat  proti farmaceutickému byznysu. Během života se ji podařilo  zcela nezištně  pomoci vyvést 3tři různé lidi z vážných životních problémů a pomohla jim vykročit do nového života

Jana Hnyková

DSC_0850   Pracovala nejprve jako zdravotní sestra a od roku 1986 působila jako vedoucí úseku v domově důchodců Velké Hamry. V roce 2013 se stala poslankyní za Hnutí Úsvit a i po složení poslaneckého slibu se nadále věnuje sociální problematice jakožto členka sociálního výboru. Podílí se na novelizaci zákona o sociálních službách a sama je autorkou několika pozměňovacích návrhů.

Mgr. Lenka Raadová

DSC_0861 Je ředitelkou Městské správy sociálních služeb v Kadani, pod kterou spadá jak domov pro seniory tak pečovatelská služba. Paní Raadová  v každodenním přístupu ke svému okolí vyzařuje ochotu, dobré srdce lidskost ale i profesionalitu a již několika stovkám seniorů, které zná všechny křestním jménem, pomohla zpříjemnit podzim života a zasloužila se o jejich důstojné stáří Pod vedením paní Raadové se domov seniorů v Kadani dostal v kvalitě služeb a poskytované péče na evropskou úroveň a právem získal nejvyšší ocenění v ČR v podobě pětice zlatých hvězd. K tomu všemu navíc oceněná působí jako předsedkyně Asociace poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji, působí v dozorčí radě kadaňské nemocnice a rovněž zastává funkci radní města Kadaně.

Hana Prchalová

DSC_0865 Paní Hana Prchalová pracuje v Domově Na Hrádku jako poskytovatel sociálních služeb a stará se o mentálně postižené, již od roku 1995 takže letos v říjnu oslaví 20let působení v sociálních službách, za což ji určitě patří uznání.  Paní Prchalová na rozdíl o jiných neopustila svou profesi ani v roce  2007,  když vešel v platnost nový zákon o sociálních službách, ale naopak s nadšením sobě vlastním začala aktivně spolupracovat na změnách. Paní Prchalová vede  pěvecký sbor „Hrádeček“, který získává    jednu cenu za druhou. Několikrát se umístil na předních místech v soutěži „ Smečenská Lyra.“ Také vystupoval jako host orchestru TOX Jaroslava Trnky, v divadle a kostele v Poděbradech. Paní Prchalovou vedený Sbor Domova Na Hrádku reprezentuje na mnohých kulturních akcích a jezdí zpívat do Domovů pro seniory, kde svým zpěvem rozdává starým lidem radost. Jedním z velkých přání Paní Prchalové je „ Chtěla bych zůstat v domově do svého důchodového věku pracovat a starat se o potřebné.“

Mgr. Dana Marková

DSC_0874 Vykonává funkci ředitelky oblastní charity Vimperk již od roku 2004. Její odbornost, obětavost, snaha o seberozvíjení, jakož i pracovní zkušenost má velký podíl na rozvoji Domova klidného stáří v Pravětíně, který jako jeden z prvních domovů pro seniory v Jihočeském kraji obdržel všechny standardy kvality. Paní Markovou vedená organizace zajišťuje též terénní sociální služby pro více než 600 klientů v příhraniční oblasti. Paní Marková ale též zajišťovala provoz mateřského centra a organizovala zájmovou činnost pro rómské děti. Z její iniciativy též vznikla služba krizové pomoci, která v kraji dosud chyběla.

Ludmila Hofelnnerová

   DSC_0878   Je podle mnohých skromný člověk s dobrým srdcem . Paní Hofelnnerová celý svůj život zasvětila práci pro seniory. V roce 1987 se stala ředitelkou domova pro seniory ve Chvalkově a všemožně se snaží, aby tento Domov nebyl pouhou institucí, ale skutečným domovem pro naše stárnoucí spoluobyvatele.  Empatie paní Hofelnnerové, jakož i ochota přijmout názory ostatních kolegů řadí domov pro seniory ve Chvalkově mezi často vyhledávané domovy pro seniory, o čemž svědčí ocenění „Senior centrum 2012“

Mgr. Helena Housová

DSC_0888 ředitelka Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou. Drží se i zásady, že ke spokojenosti klientů je důležitý i spokojený pracovník. Dbá na spolupráci se všemi pracovníky, jedná tak, aby si uvědomili, že každá pracovní pozice je v organizaci velice důležitá a v kvalitě péče nezastupitelná. Paní Housovou vedený domov získal několik ocenění, za všechny jmenujme alespoň „ Pečovatelka roku 2014“ Sama paní ředitelka by chtěla všem lidem dát vědět, že: „ pod Krkonošemi je domov důchodců, kde pracuje malá armáda andělů, vždy ochotná a usměvavá posloužit lidem, kteří celý život pracovali.“

Marcela Václavíková

Působí jako pracovnice v sociálních službách denního střediska pro seniory Domovinka, které spadá pod charitu Zlín. Svoji práci vykonává lidsky, s láskou, svědomitě a profesionálně. Vždy se ztotožňovala se zásadami a hodnotami, kterými se charitní služba řídí, tedy dobro, spravedlnost a naděje. Její nadřízená o paní Václavíkové tvrdí, že bere svou práci jako poslání. Sama oceněná o sobě tvrdí, že se v přítomnosti uživatelů cítí moc ráda. „ V jejich přítomnosti mívám pocit obrovského štěstí, vím, že pracuji v sociální službě, která má smysl a to mě naplňuje  a hřeje u srdce.

PhDr. Ivana Havlíčková

DSC_0894 Od roku 1999 dosud se přednáší odborné předměty na oboru Sociální práce a sociální pedagogiky a již 10 let pracuje v diecézní charitě Plzeň jako Vedoucí projektů v domažlickém regionu. V minulých letech pracoval kupříkladu jako dětská sestra nebo konala supervizi v projektu „Krok do života 1“ , což byl projekt určený pro mládež opouštějící dětské domovy a mládež žijící ve znevýhodněném sociálním prostředí. Působila ale také jako vedoucí projektů Diecézní charity Plzeň v domažlickém regionu – SOS Domažlice a Sociálněterapeutické dílny sv. Josefa. I přes dosažené vzdělání se paní Havlíčková nezdráhá neustále se vzdělávat v oboru.

Miloslava Machovcová

DSC_0898 je nominantkou za Arcidiecézní charitu Praha. Paní Machovcová  již 20 let pracuje jako ředitelka neratovické Farní charity a jako vedoucí charitní domácí péče (pečovatelská a ošetřovatelská služba). Tato služba v mnoha středočeských obcích a poskytuje pomoc stovkám osob. Paní Machovcová je schopný manažer a obětavý člověk, který neváhá pomáhat lidem kolem sebe. Tuto vlastnost prokázala rovněž v pozici koordinátora během několika velkých povodní, které zasáhly střední Čechy. Její pracovníci navštívili desítky postižených obcí a stovky domácností, kde poskytovali psychosociální a materiální pomoc.

Anna Pavelková

DSC_0901 Pochází ze silně věřící katolické rodiny, pročež nebyla doporučena na školu. Ve svých 16 letech nastoupila brigádu v Ústavu sociální péče ve Skaličce a doplnila si postupně vzdělání. Jejím příkladem tehdy byly řádové sestry, které pečovaly o mentálně lehce i těžce postižené. Paní Pavelková našla ve své práci smysl života. Ve volném čase, bez nároků na odměny pořádala pro svěřence ústavu sportovní akce, zábavy, výlety a organizovala mimo jiné kroužky ručních prací. V ústavu pracuje i v důchodovém věku.  

Mgr. Marie Hubálková

DSC_0907 Paní Mgr. Marie Hubálková je ředitelkou Oblastní charity Pardubice a působí též jako zastupitelka města Pardubic. Za dobu svého působení ve funkci ředitelky, před tím zde ještě působila na postu vrchní sestry, pozvedla pardubickou Charitu, zasloužila se o rozšíření služeb a realizaci nejednoho nového projektu. Paní Hubálková se dobrovolně zřekla rodinného života a zasvěcení Bohu hraje v jejím životě podstatnou roli. Dá se do jisté míry říci, že naplňuje motto Nadačního fondu EP „Přála si sloužit Bohu, musela se ale  obětovat své zemi a českému lidu“.   DSC_0919  DSC_0924DSC_0940


Přála si sloužit Bohu, musela se ale obětovat své zemi a českému lidu

SPONZOŘI